Zarejestruj się i sprawdź pełną ofertę!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COMTRADING.PL


1. Definicje.

 1. Kupujący – osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną - dokonująca zamówienia w Hurtowni internetowej Comtrading.pl

 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Sprzedawca – COMTRADING GROUP Robert Biela i Magdalena Wilkowska Spółka Jawna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000496868, NIP: 6783149950 REGON: 123039863

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Hurtownię internetową Com-trading.pl

 5. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 6. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,

 9. Hurtownia internetowa Comtrading.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem com-trading.pl, za pośrednictwem którego Kupujący składa zamówienia,

 10. Strona – Sprzedawca i Kupujący,

 11. Towar – artykuł przeznaczony na sprzedaż, dostępny w Hurtowni internetowej Comtrading.pl w chwili składania zamówienia i będący przedmiotem umowy sprzedaży,

 12. Umowa sprzedaży zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (telefonicznie, internetowo)

 13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Hurtowni internetowej Comtrading.pl dostępnej pod adresem com-trading.pl


2. Postanowienia wstępne.

 1. Ten Regulamin ustala na jakich warunkach dokonywana jest sprzedaż - przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Kupujących z Hurtowni internetowej Comtrading.pl, dostępnej pod adresem com-trading.pl oraz z oferowanych za jej pośrednictwem towarów.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Hurtowni internetowej Comtrading.pl usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi polegające na umożliwieniu Kupującym składania zamówień towarów dostępnych w ramach Hurtowni internetowej Comtrading.pl i zawierania umów sprzedaży towarów na odległość.

 3. Kupujący jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.


  3. Wymagania techniczne.

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną przeglądarkę internetową

  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  c. włączona obsługa plików cookies,


4. Warunki i zasady korzystania z Hurtowni internetowej Comtrading.pl.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 3. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym. Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z usług i dokonanie zamówienia.

 4. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

  • zachowania tajemnicy o danych dotyczących swojego konta oraz informacji dotyczących Sprzedającego, które nie mają charakteru powszechnego, tj. Sprzedający nie udostępnia ich do publicznej wiadomości,

  • korzystania z usług Sprzedawcy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania oraz nie zmniejszający wydajności strony Comtrading.pl, poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,


5. Zawarcie umowy sprzedaży towarów poprzez Hurtownię internetową Comtrading.pl.

 1. Kupujący może dokonać zakupu towarów, tj. zawrzeć umowę sprzedaży na odległość, poprzez Hurtownię internetową Comtrading.pl. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 ust. 4 Regulaminu.

 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez Hurtownię internetową Comtrading.pl należy wejść na stronę internetową com-trading.pl, założyć konto poprzez zarejestrowanie się na podstronie https://com-trading.pl/pl/logowanie?create_account=1 i podanie danych we wszystkich polach , a następnie – po otrzymaniu maila aktywującego konto – dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje (formularz zamówienia).

 3. Złożenie skutecznego zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 4. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie zamówienia do Hurtowni internetowej Comtrading.pl oraz informację na temat dostępności towaru i wszystkie istotne elementy zamówienia. Po wysłaniu wiadomości e-mail Sprzedający może podjąć próbę telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

 5. Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 ust. 4. W powyższym terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca zapewnia Kupującemu prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia.

 6. Ceny towarów podawane są w następujących walutach: PLN, EUR. W przypadku umowy sprzedaży towaru zawartej poprzez Hurtownię internetową Comtrading.pl, Kupujący ma możliwość płatności przelewem bankowym (przedpłata), lub za pobraniem (przy odbiorze przesyłki u kuriera).

 7. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji: Czas realizacji – minimum 2 dni robocze, maksymalnie 4 dni (w innych losowych sytuacjach klient jest informowany na bieżąco.

  Sprzedawca może dostarczyć zamówione towary przesyłką pocztową albo przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy, zostały wskazane w Cenniku dostaw (zakładka „Współpraca”).

 8. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę pod dowolny adres wskazany przez Kupującego.

 9. Informacja o dostępności towaru jest podawana każdorazowo przy danym towarze na stronie Hurtowni internetowej Comtrading.pl lub w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerami telefonu handlowców ( zakładka „Kontakt”)

 10. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza potwierdzenie zakupu w postaci faktury VAT.

 11. Koszty związane z dostarczeniem zamówionych towarów zostały wskazane w Cenniku dostaw (zakładka „Współpraca”).

 12. Wszystkie informacje dotyczące dokonywania zamówień/wysyłki zostały umieszczone w zakładce „Współpraca”

 13. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) .


6. Informacje o przetwarzaniu danych przez Hurtownię internetową Comtrading.pl.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest COMTRADING GROUP Robert Biela i Magdalena Wilkowska Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 9, e-mail: info@comtrading.pl

 2. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu w celu dokonania transakcji Kupno-Sprzedaż na stronie internetowej com-trading.pl, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Wszystkie dane kontrahentów są zabezpieczone.

 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 1. Klient, który zarejestrował się dobrowolnie na naszej stronie internetowej zezwala tym samym na otrzymywanie ofert handlowych telefonicznie jak i pocztą elektroniczną

 2. Posiadamy stosowną umowę zawartą z MailChimp – oprogramowaniem do email automation - po to, aby wysyłać do Państwa newslettery z nowymi produktami.

 3. Klient może w dowolnej chwili skontaktować się z administratorem w celu zaprzestania otrzymywania ofert handlowych.

 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 6. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 7. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7. Gwarancja i reklamacje

 1. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Reklamacje


8. Odpowiedzialność.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej z których korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie z Hurtowni internetowej Comtrading.pl i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • utratę danych przez Kupującego spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,

  • skutki korzystania z Hurtowni internetowej Comtrading.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Hurtowni internetowej Comtrading.pl. Z uwagi jednak na wysoki stopień zaawansowania systemu informatycznego, w oparciu o który działa Hurtownia internetowa Comtrading.pl, mogą wystąpić awarie oraz błędy techniczne wynikające z funkcjonowania sprzętu lub oprogramowania. W takim przypadku Sprzedawca podejmie kroki w celu ograniczenia negatywnych skutków zaistniałych awarii lub błędów technicznych.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe na skutek awarii lub błędów w funkcjonowaniu systemu informatycznego.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Hurtowni internetowej Comtrading.pl z powodu skutków działania siły wyższej.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług poprzez Hurtownię internetową Comtrading.pl z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupujących.


9. Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz całego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

 2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Hurtowni internetowej Comtrading.pl i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Hurtowni internetowej Comtrading.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2018 roku.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: